22 Temmuz 2019 : Pazartesi
Menu ::.
 
SİGORTACILIK BİLGİLERİ / Türkiye'de Sigorta
 

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ

Sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 2005 yılı 12 aylık döneme göre prim üretimi %24 oranında artarak 2006 yılında 9.613 milyar YTL’ye ulaşmıştır. ABD doları bazında ise %23 artış oranı ile 7.028 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün %86’sını oluşturan hayat dışı sigortalardan bir önceki yıla göre %26 artışla 8.268 milyar YTL, %14’ünü oluşturan hayat sigortalarından ise %11 artışla 1.361 milyar YTL prim üretimi sağlanmış, toplam prim üretiminin reel artış oranı %14 dolayında gerçekleşmiştir.

Türk sigorta sektörü 2006 yılında ülke ekonomisinin neredeyse dört katı büyüme sağlamış, dolayısıyla sigortacılığın GSMH içerisindeki payı da artmıştır. 2006 genel prim üretiminin %34’lük kısmını oluşturan; kasko ve muhtelif kaza sigortaları toplamından oluşan kaza sigortalarının büyüme oranı %29 olarak gerçekleşmiştir.

Son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgisini çeken sigorta sektörü için 2006 yılı hareketli bir yıl olmuştur. Prim üretimi esas alındığında, büyük paya sahip yabancı şirketlerin sermaye yapıları incelendiğinde sektörde %22 gibi bir orana sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar sigorta piyasasına girmiş, ancak henüz ciddi anlamda bir sermaye girişi sağlamamışlardır. Güçlü ve önemli dünya şirketlerinin, Türk sigorta sektörüne yönelmeleri gerek sektörün geleceği gerekse ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. 2006 yılında doğrudan veya dolaylı olarak sekiz sigorta şirketinde hisse devri gerçekleşmiştir. Ayrıca, yabancı sermayenin Türk sigorta sektörüne yönelmesi ve yıl içinde katastrofik risklerin oluşmaması yabancı reasürans şirketlerinin de sektöre ilgisini çekmiştir.

2006 yılı Eylül ayı sonunda teknik zararı 60 milyon YTL olan kasko branşının, yılı teknik zararla kapatacağı bir gerçektir. Kasko branşında yıllardır yaşanan bu sorunun çözümü yine sektörün kendi içerisindedir. Rekabet nedeniyle verilen gerçek dışı fiyatlar ve yüksek hasar maliyetleri, prim üretiminde büyüyen kasko branşını teknik kârlılıkta aşağıya çekmektedir.

31 Aralık 2006 itibariyle, zorunlu deprem sigortası kapsamında %5 artış oranı ile 2.555 milyon adet poliçe üretilmiş, dönem içinde meydana gelen kayıtlı 20 deprem nedeni ile 1.218.830.-YTL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. DASK tarafından kuruluş tarihi olan 15 Aralık 2000’den, 2006 yılsonuna kadar çeşitli deprem hasarları nedeniyle 17.663.187.-YTL tazminat ödemesi yapılmıştır.

2006 yılında üçüncü yılını dolduran bireysel emeklilik sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmasına rağmen katılımın giderek arttığı görülmektedir. 2006 yılsonu itibariyle sistemde bulunan sözleşme tutarı 1.128.280 adettir. Bu sözleşmelerin %76’sı bireysel, %24’ü grup sözleşmeleridir. Yatırıma yönlendirilen fon tutarı ise 2.494.082.226.-YTL’dir. Sistemin emeklilik dönemine yönelik fon birikimi sağlamayı amaçlaması nedeniyle, ortalama yatırım vadesi diğer yatırım araçlarına göre daha uzun olmakta ve böylece ekonomiye uzun vadeli fon akışı sağlanmaktadır. Sistem ayrıca, yaklaşık on bin kişiye iş olanağı sağladığı için ülkemizdeki istihdama da katkı sağlamıştır.

2006 yılında sigortacılık ve özel emeklilik konularında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Gerek Türkiye sigorta sektörünün daha etkin bir biçimde düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekse AB ve diğer uluslararası standartlara uyum sağlanması amacıyla tamamlanan en önemli çalışma “Sigortacılık Kanun Tasarısı”dır. Tasarı TBMM gündeminde bulunmaktadır.

Bireylere daha geniş kapsamlı ikinci bir emeklilik olanağı sağlanması ve ekonominin ihtiyacı olan uzun vadeli fon birikimine katkıda bulunulması amacıyla tamamlanan diğer bir çalışma ise özel emeklilik ile ilgili olarak grup emekliliğine olanak sağlanması, sandık ve vakıflardaki birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımını düzenleyen yasa değişikliği tasarısıdır. Tasarı TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde bulunmaktadır.

2006 yılında yürürlüğe giren önemli uygulamalardan biri de “Tarım Sigortaları Sistemi”dir. Bu uygulama, tarımsal üretimin kurumsal anlamda desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu sistemin getirdiği en büyük yenilik, sigorta priminin %50’sinin devlet tarafından karşılanmasıdır.

Sektör için önemli diğer bir uygulama “Sermaye Yeterliliği”ne ait düzenlemedir. Sigorta şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesini ve sağlıklı büyümelerini sağlayan bu düzenleme ile şirketlerin yüklendikleri risklerin büyüklüğüne göre yeterli özkaynağa sahip olmaları amaçlanmıştır.

Sigorta sektörünün geliştirilmesi, faaliyetlerin güven içinde yürütülmesi amacıyla 2006 yılında bazı değişiklikler ve yeni uygulamalar yapılmıştır.

Hazine Müsteşarlığı 8 Mart 2006 tarihinde sirküler yayımlayarak, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren hesap planında değişiklik yaptığını, bu değişiklikle artık Zorunlu Deprem Sigortası prim üretimlerinin şirket üretimleri içinde yer alacağını sektöre bildirmiştir.

19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 16. maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen, 2006/11070 sayılı “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar” yürürlüğe girmiştir.

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nin 41. maddesinde kıyı tesislerinin mali sorumluluk garantilerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “BDDK’dan Mesleki Sorumluluk Sigortası’na İlişkin Düzenlemeler” yürürlüğe girmiştir.

11 Kasım 2006 tarih ve 26347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik” ile Türk Sivil Hava Aracı Sicili’ne kayıtlı hava araçları ile yabancı sivil hava araçlarını işletenlerin; yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

28 Kasım 2006 tarih ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin” 13. maddesinin (4) numaralı fıkrası 1 Aralık 2007 tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.

29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete’de, “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 
 
Copyright© 2011 www.mehmetkarahan.net       Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Hazırlanmıştır